شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ هشدار: بعد از خوردن کباب آب نخوريد کوفت بخوريد بدون من آخه چطوري از گلوتون پايين رفت
قدر مطلق
خيلي راحت=)
راححتت
ما ظهر آبگوشت داريم ... بفرما
ساعت دماسنج
فراتر از اسمان
رتبه 0
0 برگزیده
690 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top