شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ “برخيز و مخور غم جهان گذران”“بنشين و دمي به شادماني گذران”.......اتفاق خاصي نيافتاده !معلم ورزش نيومده بود معلم ادبيات داره بشين پاشو ميده????
چراغ جادو
فراتر از اسمان
رتبه 0
0 برگزیده
690 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top