شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ طريقه خريد هندونه توسط بابام : بو کردن هندونه پرت کردن و گرفتنش از رو هوا وزن کردن با دست شمردن خطهاي هندونه زدن روي هندونه و شنيدن صداي مورد نظر نگاهِ عالمانه به اطرافيان در ميوه فروشي ( که آره آقا من اين کارم) خريدن هندونه آوردن به منزل همه رو چنگال به دست جمع کردن دست و سوت و جيغ و هوراي حضار پاره کردن هندونه پذيرايي از اهل منزل با هندونه سفيد و با طعم خـــــيار :
ساعت ویکتوریا
فراتر از اسمان
رتبه 0
0 برگزیده
690 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top